متكي گفت آنها كه در تحريم ايران نقش داشتند به مراحل بالا صعود نكردند . من از او مي پرسم ؟ درسته آقاي متكي آنها به مرحله بالاتر صعود نكردند اما من و شما كه اصلا به جام جهاني نرفتيم پس تكليف ما چه است و با توجه به گفته جناب عالي ما اصلا در سياست دنيا جايگاهي نداريم ! ،  جوانفكر هم گفت برزيل صعود كرد ! زرشك ( آنها كه هميشه صعود مي كنند ) .

جان كلام :

متاسفم آقاي متكي كه بايد بگويم شما نماينده ديپلمات اين سرزمين هستي ، در كدام طبله عطاري چنين سخناني يافت مي شود كه تو گفتي ؟ تو خود را توجيه كردي يا خودت را ضايع كردي . اگر آنها از گروهشان بالا نرفتند اياردي ندارد ، ايراد آن است كه ما با اين همه مهره به جام جهاني نرفتيم

Advertisements